Kirkeloven § 4.3 Kirkegårder


 

Forvaltningen av kirker og gravplasser har i Norge alltid vært et lokalt ansvar knyttet til kirkesoknet. Kirkelig fellesråd (kirkevergen) er derfor tillagt forvaltningsansvaret på vegne av soknene, mens kommunen har det økonomiske ansvaret. 

Kirkelig fellesråd er i hht lovgivningen gravferdsmyndighet for alle som gravlegges, uavhengig av livssynstilhørighet. I lovgivningen med tilhørende forskrifter, er det fastsatt at fellesrådet er gravplassmyndighet og ansvarlig for opparbeidelse, drift og utvikling av gravplassdriften i kommunen.

 

Tilbake