GRAVFERD


 

Ved dødsfall kan pårørende henvende seg til et begravelsesbyrå, eller kontakte kirkekontoret direkte (dagtid).

Gravferdsseremonier gjennomføres i Hamar og Vang på tirsdager, torsdager og fredager.
Faste tidspunkter er kl 10.30 og kl 12.15 for jordbegravelser og bisettelser, mens kl 14.00 er kun for bisettelser (kremasjon).
Ved dødsfall kan pårørende henvende seg til et begravelsesbyrå, eller kontakte kirkekontoret direkte (dagtid).


Kirkeloven § 4.3 Kirkegårder

Forvaltningen av kirker og gravlunder har i Norge alltid vært et lokalt ansvar knyttet til kirkesoknet. Kirkelig fellesråd (kirkevergen) er derfor tillagt forvaltningsansvaret på vegne av soknene, mens kommunen har det økonomiske ansvaret. 

Kirkelig fellesråd er i hht lovgivningen gravferdsmyndighet for alle som gravlegges, uavhengig av livssynstilhørighet. I lovgivningen med tilhørende forskrifter, er det fastsatt at fellesrådet er kirkegårdsmyndighet og ansvarlig for opparbeidelse, drift og utvikling av gravlundsdriften i kommunen.

Lenke til
Hamar Begravelsesbyrå
Flagstad Begravelsesbyrå
Fonus Begravelsesbyrå 
Stange Begravelsesbyrå
 

Tilbake