Politiattest for arbeid med barn og unge


Hamar kirkelige fellesråd har som mål at alle barn, unge og foresatte skal kjenne seg trygge og ivaretatt på alle arrangementer og samlinger i kirkens regi.

Hamar kirkelige fellesråd krever politiattest av ansatte og frivillige medarbeidere over 15 år, som utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette er gjort med hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1. jf. Politiregisterloven § 39, første ledd og Kirkeloven § 29, andre ledd. 
 

Hvordan søke om politiattest

Du finner informasjon og søknadsskjema her: Politiattest – Politiet.no

Sammen med søknaden skal du fylle ut og sende: Bekreftelse på formål med politiattest.

 • Åpne bekreftelsen som er i PDF-fil. Skriv inn ditt navn og ditt fødselsnummer.
 • For at opplysningene skal komme med, er det er viktig at du laster ned dokumentet og lagrer det på din maskin før du laster det opp som vedlegg i søknaden. 

 

Fellesrådets ansvar og håndtering

Kirkeverge

 • Oppretter en koordineringsgruppe på ledernivå for grenseoverskridende adferd og seksuelle krenkelser i Hamar kirkelige fellesråd.
 • Koordineringsgruppa behandler alle henvendelser om saker som blir oversendt.
 • Koordineringsgruppa skal sørge for at politiattester med merknader, eller ved mistanke om nye opplysninger behandles etter gjeldende retningslinjer.
 • Sørge for at det blir innhentet politiattester ved ansettelser av nye medarbeidere i Hamar kirkelige fellesråd, og at disse blir registrert i fellesrådets register for politiattester.
 • Koordineringsgruppa skal sørge for at medar beidere som unnlater å fremvise politiattest, ikke brukes i en tillitsposisjon overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

Trosopplæringsleder og vernombud

 • Sørge for at det er oppdatert informasjon om Hamar kirkelige fellesråds politikk og retningslinjer, og søknadsskjema angående innhenting av politiattester på nettsiden www.kirken-hamar.no
 • Være rådgiver for ansatte i saker som omhandler grenseoverskridende adferd og seksuelle krenkelser.

Arrangementsansvarligs ansvar

 • Sørge for at frivillige medarbeidere holdes informert om hvordan og hvorfor Hamar kirkelige fellesråd innhenter politiattester. Dette bør gjøres årlig ved å gi informasjon på samlinger for voksenledere, konfirmantledere og foreldremøter.
 • Innhente og registrere politiattester fra alle frivillige på tiltak/ arrangement. Alle som fremviser politiattest skal registreres med navn og fødselsdato i vårt register for at attesten skal være gyldig.
 • Dersom den lokale menigheten arrangerer trosopplæringstiltak eller annet barne- og ungdomsarbeid skal menighetspedagog/kateket/prest ta ansvar for politiattester fra alle som deltar på slike arrangement i henhold til gitte retningslinjer.
 • Følge opp at alle frivillige på tiltak/arrangement leverer inn politiattest. Kvalitetssikre at frivillige i nye tiltak/arrangement fremviser politiattest ved oppstart. 
 • Oppfordre alle over 18 år til å levere søknad elektronisk.  Link til søknadsskjema ligger på Politiattest - søk på nett – Politiet.no
 • Sørge for at politiattester med merknader, eller ved mistanke om nye opplysninger behandles etter gjeldende retningslinjer.
 • Følge opp at innhentingen av politiattester for frivillige medarbeidere fungerer etter intensjonen.
 • Sende ut informasjon og søknadsskjema for politiattest til nye frivillige.
 • Hjelpe frivillige med søknader etter behov.
 • Legge til rette for at politiattestene kan fremvises på tiltak/arrangement der dette er påkrevd. Eier avgjør om politiattesten skal makuleres eller returneres.

Følgende tilfeller skal rapporteres til kirkevergen enten via leder for trosopplæringen, eller ved direkte henvendelse:

 • Dersom du har bedt om politiattest skriftlig (enten via sms, e-post eller brev) tre ganger og personen fortsatt unnlater å levere politiattest.
 • Dersom du mottar en politiattest med merknader.
 • Dersom du får tilgang på ny informasjon om at det muligens kan foreligge ny informasjon om en som tidligere har levert politiattest.
Tilbake